ปี 2020 แค่บททดสอบ

daily news content

ปี 2020 แค่บททดสอบ
ปี 2021 นี้ต่างหากคือเผาจริง !!
โอม กัง คณาปติ เย สวาหา
ลูกขอนมัสการองค์คุรุเทพของลูกเป็นปฐมบูชา
ความสำเร็จในทุกๆกิจกรรมการงาน
และในทุกโอกาสของชีวิตที่ไร้อุปสรรคทั้งปวง
ซึ่งตัวลูกได้รับจากองค์พ่อ
ขอจงมีแด่ผู้เป็นที่รักและเพื่อนๆของลูกทั้งในชีวิตจริงและในชีวิตโซเชียลด้วยเทอญ
การคุ้มครองรักษาตัวลูกทั้งกาย วาจา และใจ
ด้วยมหากรุณาขององค์พ่อ
ซึ่งปกแผ่ประดุจร่มฉัตรที่กางกั้นภัยทั้งมวล
ให้พ้นจากอกุศลกรรมทั้งหลาย
ขอจงบังเกิดแก่ผู้เป็นที่รักและเพื่อนๆของลูกทั้งในชีวิตจริงและในชีวิตโซเชียลดุจเดียวกัน
สรรพกุศลแต่อดีต ในปัจจุบัน และอนาคตของลูกที่ตัวลูกได้รับมาทั้งชีวิตจากองค์พ่อ
ขอให้สรรพกุศลเหล่านั้นจงบังเกิดความฉ่ำเย็น อิ่มเอมขึ้นในดวงจิต กระทั่งกลายเป็นกำลังแห่งการพ้นทุกข์ของผู้เป็นที่รักและเพื่อนๆของลูกทั้งในชีวิตจริงและในชีวิตโซเชียลเช่นกัน
มหาปัญญาที่องค์พ่อประทานให้ลูก
ขอจงบังเกิดแก่ผู้เป็นที่รัก
และเพื่อนๆของลูกทั้งในชีวิตจริงและในชีวิตโซเชียลเช่นกันเทอญ
เพื่อที่พวกเขาจะได้ตระหนักและรีบเร่งสร้างสรรพกุศล จนเกิดปัญญาอันรวดเร็วที่จะไปถึงจุดมุ่งหมาย
ของการเดินทาง บนหนทางแห่งโพธิมรรคด้วยเทอญ
โอม โอม โอม …
สุวินัย ภรณวลัย
2 มกราคม 2021

———-
การบำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์ / สุวินัย ภรณวลัย
/////
การบำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์นั้น
มุ่งที่ #การบำเพ็ญกายทิพย์เป็นสำคัญผ่านการเจริญลมปราณกรรมฐาน
สำหรับผู้ที่เลือกเดินเส้นทางสายพระโพธิสัตว์ในการพัฒนาจิตวิญญาณของตน เมื่อถึงขั้นหนึ่งผู้นั้นจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า ตัวเองกำลังมุ่งบำเพ็ญบารมีตามแบบพระโพธิสัตว์องค์ใด
ในกรณีของผมนั้น ผมเกิดความหยั่งรู้ด้วยตนเองว่าตัวเองต้องบำเพ็ญตามแบบพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ … นั่นคือบำเพ็ญบารมีด้วยการเจริญลมปราณกรรมฐานควบคู่ไปกับการบำเพ็ญปัญญาบารมีเป็นหลัก
ผ่านการทำหน้าที่เป็นนักคิดนักเขียน หรือ #เป็นนักปราชญ์สายปรัชญาบูรณาการ โดยที่เมื่อบำเพ็ญถึงจุดหนึ่งจะสามารถรจนาคัมภีร์ทางจิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองได้สำเร็จก่อนที่จะจากโลกนี้ไป
การบำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์นั้น มีหลักสำคัญดังต่อไปนี้
(1) ต้องฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่หยุด ไม่ย่อหย่อน แต่ไม่หักโหมและไม่มากจนเกินพอดี
(2) ถือการให้ธรรมทาน ให้ความรู้ ชี้ทางสว่างให้แก่ผู้คนทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นอิคิไงหรือเป็นความหมายแห่งชีวิตของตนเอง
(3) ใช้ชีวิตดั่งผู้ทรงธรรม ถือการแสวงความรู้แจ้งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตตัวเอง
…..
#ว่าด้วยทศภูมิของพระโพธิสัตว์ตามอวตังสกสูตร
(1) ประมุทิตาภูมิ (歓喜地)
พระโพธิสัตว์ปราโมทย์ยินดีที่ตัวเองมีดวงตาเห็นธรรมบ้างแล้ว และมีความยินดีในความไร้ทุกข์ของผู้คนทั้งหลาย
(2) วิมลาภูมิ (離垢地)
พ้นแล้วจากมลทิน พระโพธิสัตว์ไม่มีจิตคิดร้ายต่อผู้ใดทั้งสิ้น กระทั่งในความฝันก็ยังไม่คิดอกุศลต่อผู้ใด
(3) ประภากรีภูมิ (発光地)
ประหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้แสงสว่างที่ขจัดความมืดบอดในใจได้เด็ดขาด
(4) อรจิษมตีภูมิ (焔慧地)
พระโพธิสัตว์มีปัญญาเรืองรอง หลุดพ้นจากการยึดติด แระกาศภูมิรู้ชัด อีกทั้งยังมีความเพียรในการเจริญกรรมฐาน
(5) สุทรชยาภูมิ (難勝地)
พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ผู้อื่นเอาชนะยาก อกุศลทั้งปวงไม่อาจเอาชนะพระโพธิสัตว์โดยง่าย
(6) อภิมุขีภูมิ (現前地)
พระโพธิสัตว์บำเพ็ญยิ่งในการศึกษาเรื่องจิตอย่างครอบคลุมทุกด้าน
(7) ทูรังคมาภูมิ (遠行地)
พระโพธิสัตว์มีอุบายอันฉลาดที่แม้บำเพ็ญกุศลน้อย แต่ได้ผลแก่สรรพสัตว์มาก
(8) อจลาภูมิ (不動地)
พระโพธิสัตว์มั่นคงไม่คลอนแคลนในปณิธานบารมีของตน
(9) สาธุมตีภูมิ (善慧地)
พระโพธิสัตว์แตกฉานในอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณ
(10) ธรรมเมฆภูมิ (法雲地)
พระโพธิสัตว์ดุจเมฆล่องลอย มีจิตอิสระที่ไร้การยึดติดในสภาวะใดๆ

https://www.facebook.com/suvinaip/posts/3550878508282598