“ประยูร อัสสกาญจน์” ทิ้งหุ้น GSC ทั้งยวง 51.20%

ข่าวล่าสุด

 

“ประยูร อัสสกาญจน์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ “โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์” ขายทิ้งหุ้น “โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์” เกลี้ยง ขณะตลาดหลักทรัพย์ฯ ถามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและทาง GSC ออกแจงไม่มีเหตุต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ-บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน

น.ส.สุดาภรณ์ กลิ่นแก้ว เลขานุการบริษัทบริษัทขอชี้แจงดังนี้
1.บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ : บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอย่างปกติ ยังไม่มีการพัฒนาการของธุรกิจเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใด
2.บริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่ : ไม่ทราบ
3.สารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง (ถ้ามี) : ไม่มี หากมีบริษัทจะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งการได้มาของหุ้นของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC โดย นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ แจ้งการได้มาของหุ้น GSC เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่วน นางนันทพร ชลวณิช แจ้งการได้มาของหุ้น GSC ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

และนายประยูร อัสสกาญจน์ แจ้งการการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 29.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 29.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

นายประยูร อัสสกาญจน์ ได้จำหน่ายหุ้น GSC ออกไป จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายประยูร อัสสกาญจน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ถือหุ้นอยู่ 128,000,000 หุ้น หรือ 51.20%