กนอ.-บ.พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ฯ หนุนลงทุนร่วมไทย-จีน เล็งพื้นที่เป้าหมาย “SEZ”

ข่าวล่าสุด

กนอ.และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ จำกัด (พีเอส : PS) ร่วมส่งเสริมการลงทุน สร้างเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย-จีน ภายใต้นโยบาย “One Belt One Road” ปักหมุดลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) และนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนายหนี่ หนาน (Mr. Ni Nan) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการ โดยทั้งสองฝ่ายมีเจตจำนงร่วมกันในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) เพื่อชักจูงให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้วย

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว กนอ.จะร่วมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มาตรการส่งเสริมการลงทุน/สิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการลงทุน

ในส่วนของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ จำกัด (พีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนกับหน่วยงานทางการเงินของจีนในไทยที่ดำเนินงานภายใต้นโยบาย One Belt One Road ของจีน จะให้ความร่วมมือในการหาพันธมิตร และนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างหลากหลายครบวงจร (Fully Integrated) รวมทั้งสนับสนุนให้ กนอ.เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนในภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทจะมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมข้อมูลนักลงทุน หรือหน่วยงานภาครัฐของจีนที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย

“คาดว่าภายหลังจากแผนการเปิดประเทศของจีนและไทยมีการประกาศใช้ จะส่งผลให้นักลงทุนจากประเทศจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2565 ที่คาดว่าสถานการณ์จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ดี ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันเชิญชวนนักลงทุนจีนให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการ และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ความยั่งยืน” นายวีริศกล่าว

ปัจจุบัน กนอ.มีนิคมอุตสาหกรรม 65 แห่ง โดยมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะที่ 1 และนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business